Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu www.krutilservis.cz:

Pavel Krutil

Věžky   č.78

751 19


 IČO: 65921801
DIČ: CZ7001065676

mobil: +420 602 883 405
telefon:
e-mail: info@krutilservis.cz

V internetovém obchodě www.krutilservis.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.krutilservis.cz, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů.
Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky.

Prodávající - podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami (kupující bez uvedení IČ).

Kupující podnikatel- kupující, který uskutečňuje nákup v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (kupující s uvedením IČ).

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ:

Objednávat zboží lze:

1) elektronicky,

2) telefonicky.

V případě telefonické objednávky dochází k potvrzení objednávky prodávajícím telefonicky.

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odeslání objednávky je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zašle prodávající e-mail s akceptací objednávky. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží, včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně, nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky. Tímto okamžikem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


CENA

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou v katalogovém zobrazení i v detailech zboží uváděny včetně DPH.


ZPŮSOB ÚHRADY

Kupující má právo zvolit následující typy plateb:

1) Dobírkou - hotově - platba při doručení zboží spediční službou, poštou nebo dopravou dodavatele na fakturační nebo doručovací adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce.

2) Převodem z účtu na účet – kupující provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu : číslo účtu: 43-8833050287/0100, variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Zboží bude následně odesláno kupujícímu na doručovací adresu uvedenou v objednávce a také odeslán originál daňového dokladu.

3) Hotově - osobní převzetí zboží - zvolí-li kupující možnost platby hotově, bude mu připraveno zboží k osobnímu převzetí v provozovně dodavatele. Jakmile bude zboží připraveno k převzetí, kupující bude informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Placení zálohy:


Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zaplacení zálohy ve výši až 70% kupní ceny zboží. Výši požadované zálohy sdělí prodávající kupujícímu nejpozději současně s potvrzením jeho objednávky.

DODACÍ LHŮTY:


Dodací lhůta jednotlivých výrobků je uvedena u detailu každého zboží. Jakmile obdržíme Vaši objednávku, ověříme stav skladu a jestliže je zboží skladem, bude expedováno do 48 hodin v pracovních dnech. V případě, že kupující zvolí variantu úhrady kupní ceny převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v detailu zboží u každého výrobku. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud jeví obal známky poškození, je nutné tuto skutečnost při převzetí zboží zaznamenat do protokolu. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňuje všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Pokud kupující nepřevezme dodávané zboží nebo neposkytne v době plnění potřebnou součinnost k jeho převzetí, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady, které mu v souvislosti s dodáním zboží vznikly.

DODACÍ MÍSTO:

Zboží bude dodáno na adresu, kterou kupující určil v objednávce. V případě osobního odběru je místem dodání sídlo provozovatele.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ:


Kupující je oprávněn zvolit:

1) osobní odběr zboží; zboží si vyzvednete osobně, budete telefonicky kontaktovány a bude s Vámi dohodnut termín a čas vyzvednutí zboží.

2) dodání zboží dopravou; doprava je v takovém případě účtována spolu se zbožím.
(Nevztahuje se na případy, kdy zboží dopravujem zdarma viz doprava )
Při osobním odběru kupující převezme zboží v sídle provozovatele ( pokud nebude dohodnuto telefonicky jinak ). Jakmile bude zboží připraveno k odběru, prodávající kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Při osobním odběru sleva ve výši 2%.

DOPRAVA ZBOŽÍ

Zásilky rozváží přepravní společnost Geis. Balíky rozvážíme po celé České republice, poštovné se liší dle váhy balíku. Zboží na paletách je rozváženo dle zón.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM - SPOTŘEBITELEM:

Od převzetí zboží kupujícím (spotřebitelem) začíná běžet záruční doba. V této době může spotřebitel uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti za vady prodané věci u prodávajícího. Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl zkontrolovat před podpisem přepravního listu kompletnost a neporušenost zásilky. Pokud by zásilka nebyla dodána v odpovídajícím stavu, má právo takovou zásilku nepřijmout. Spotřebiteli nelze uložit tuto povinnost při převzetí věci, ale měl by ve vlastním zájmu z důvodu předcházení pozdějším komplikacím takovou kontrolu kompletnosti a neporušenosti zásilky učinit. Nejpozději do 24 hodin po převzetí zásilky zboží rozbalte a proveďte kontrolu zásilky. Podpisem přepravního listu spotřebitel stvrzuje, že mu byla věc doručena kompletní a v neporušeném stavu.

Pokud kupující po kontrole dodaného zboží ve lhůtě 24 hodin po převzetí zásilky zjistí, že mu bylo dodáno zboží v rozporu s objednávkou, má povinnost o tom neprodleně informovat prodávajícího. Prodávající na vlastní náklady provede výměnu zboží, které bylo dodáno v rozporu s objednávkou za zboží skutečně objednané, a kupující je povinen vrátit nepoškozené zboží v původním obalu, které bylo dodáno v rozporu s objednávkou dopravci při předání zboží, které je v souladu s objednávkou kupujícího. Pokud kupující poruší svou povinnost vrátit zboží (předat dopravci), které mu bylo dodáno v rozporu s objednávkou oproti dodání zboží skutečně objednaného má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 200,- Kč denně za každý den prodlení ode dne nepředání zboží dopravci oproti dodání zboží v souladu s objednávkou a dále je kupující povinen vrátit nepoškozené zboží v původním obalu prodávajícímu na vlastní náklady.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM - NIKOLI SPOTŘEBITELEM:

Kupující (nikoli spotřebitel - např. podnikatel) je povinen překontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost obalu, že zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození a překontrolovat počet krabic dle údajů přepravce; v případě nesrovnalostí zásilku odmítnout a sepsat s dopravcem zprávu do přepravního listu (poškození zboží, nekompletnost). Nekompletnost nebo poškození zásilky neprodleně oznámí kupující prodávajícímu.
Převzetím zboží (tj. podpisem přepravního listu) na sebe přebírá kupující riziko za poškozené zboží při přepravě a nebude tedy možno následně z tohoto důvodu zboží reklamovat.
Nejpozději do 24 hodin po převzetí zásilky zboží rozbalte a proveďte kontrolu zásilky. Po této době již není možné reklamaci poškozené zásilky uznat. V případě poškození zboží ihned kontaktujte kupujícího, který je povinen zajistit nápravu. Vady a funkčnosti jsou řešeny v souladu se záručním listem.

Pokud kupující po kontrole dodaného zboží ve lhůtě 24 hodin po převzetí zásilky zjistí, že mu bylo dodáno zboží v rozporu s objednávkou, má povinnost o tom neprodleně informovat prodávajícího. Prodávající na vlastní náklady provede výměnu zboží, které bylo dodáno v rozporu s objednávkou za zboží skutečně objednané, a kupující je povinen vrátit nepoškozené zboží v původním obalu, které bylo dodáno v rozporu s objednávkou dopravci při předání zboží, které je v souladu s objednávkou kupujícího. Pokud kupující poruší svou povinnost vrátit zboží (předat dopravci), které mu bylo dodáno v rozporu s objednávkou oproti dodání zboží skutečně objednaného má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč denně za každý den prodlení ode dne nepředání zboží dopravci oproti dodání zboží v souladu s objednávkou a dále je kupující povinen vrátit nepoškozené zboží v původním obalu prodávajícímu na vlastní náklady.

ZÁRUKA


Prodávající odpovídá kupujícímu za vady věci, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (zákonná záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Zákonná záruční doba na spotřební zboží činí 24 měsíců, pokud u konkrétního zboží nebude smluvně ujednána doba delší.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího kupujícím uplatněny.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Upozorňujeme, že určitý druh zboží (např. u kotle, bojlery, atd.) je kupujícímu dodáván v originálním balení, které obsahuje záruční list uvnitř balení. V takovém případě kupující zašle záruční list k potvrzení spolu s kopií faktury prodávajícímu a ten jej potvrzený obratem kupujícímu zašle zpět.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE


Kupující, který je spotřebitelem, má právo v případě, že byla smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (§ 53 odst. 1 občanského zákoníku) podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, a to e-mailem: info@krutilservis.cz nebo na adresu: Pavel Krutil, Věžky č.78  Věžky  PSČ 751 19 (lhůta pro odstoupení podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku je lhůtou hmotněprávní, tzn. že oznámení o odstoupení musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení, nestačí pouhé odeslání odstoupení).

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a)na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívající ve hře nebo loterii.

Pokud spotřebitel odmítne převzít zboží od dopravce, které mu bylo dodáno v souladu s objednávkou, vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení dopravy v plné výši.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné dodržet níže uvedené podmínky:

1) zboží, včetně veškerého příslušenství musí být vráceno v původním obalu;

2) zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování;

3) náklady na dopravu zboží při jeho vrácení zpět prodávajícímu hradí kupující.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď odesláním peněz na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny). Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu do 14 dnů od platného doručení odstoupení kupujícího od smlouvy. Zboží je třeba vrátit společně s originálem (případně kopií) daňového dokladu (faktury) a s dodacím listem.

V případě, že kupující vrátí zboží bez původního obalu nebo s poškozeným původním obalem, je prodávající oprávněn dle míry jeho poškození, event. úplné absence původního obalu snížit vracenou kupní cenu až o 50%.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO:


Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy či její části v těchto odůvodněných případech:

1) zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

2) změnila se podstatným způsobem cena (za podstatnou změnu ceny se považuje zvýšení ceny o 4 %);

V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, prodávající neprodleně informuje kupujícího telefonicky nebo e-mailem . V případě, že bude za objednané zboží zálohově zaplacena kupní cena, prodávající se zavazuje převést uhrazenou částku zpět na účet kupujícího do tří pracovních dnů.
Zrušení objednávky

V případě vyprodání zboží v akci mezi objednáním zboží a potvrzením objednávky, je povinen provozovatel tuto skutečnost oznámit objednavateli a objednávka na zboží v akci za akční ceny se ruší.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Všechny Vámi poskytnuté údaje v rámci objednávky nebo během registrace podléhají ustanovením zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

V případě Vašich nejasností o nákupu nebo potřebě dalších informací nás prosím kontaktujte. Naší snahou je vycházet zákazníkovi vstříc,zachovávat dobré obchodní mravy a řešit vzniklé problémy k maximální spokojenosti Vás - našich zákazníků.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Oznámení vady:
Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.krutilservis.cz vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci:

1) písemně na adrese: Pavel Krutil,Věžky č.78 ,PSČ 751 19

2) na e-mailové adrese: info@krutilservis.cz,

3) uplatnit osobně u prodávajícího provozovně.

4) u autorizovaného servisu výrobce

Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o vadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu, který závisí na druhu zboží, a dále o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, sídlo výrobce, autorizovaný servis apod.).
Kupující k reklamaci předloží zboží nejlépe včetně veškerého příslušenství (v zájmu hladkého vyřízení reklamace), v originálním obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit jiný vhodný obal, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může dojít k jeho poškození a následnému zamítnutí reklamace. Pro uplatnění reklamace je nutné doložit uskutečnění nákupu, nejlépe přiložením prodejního dokladu o zakoupení věci (např. daňový doklad - faktura, záruční list). dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující. Kupující má právo na náhradu těchto nákladů v případě kladného vyřízení reklamace avšak pouze v nutné výši.

Nároky z odpovědnosti za vady vzniklé v záruční době
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující při převzetí věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (třetí stejná vada či čtvrtá jakákoli).
Jde-li o jinou vadu neodstranitelnou a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl kupující zboží řádně užívat.
Prodávající dopraví opravené nebo vyměněné zboží kupujícímu na vlastní náklady přepravní službou nebo poštou.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.
Zboží vyloučené ze záruky

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, jen pokud tato montáž bude provedena prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
Záruku nelze uplatnit zejména za zboží:
- poškozené živly (voda, oheň, blesk, elektrický výboj),
- s prošlou záruční lhůtou v den doručení zboží k reklamaci,
- mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, odřené, se znaky pádu atd.),
- poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání,
- zboží poškozené neodporným servisním zásahem.

Prodávající může v případě zřetelné manipulace se záručním listem (přepisování apod.) nebrat takto pozměněný záruční list za průkazný (např. pro uznání počtu již proběhlých reklamací). Nemůže se ale tak vzdát své odpovědnosti za vady ze záruky.

Obrázky na e-shopu jsou ilustrační.